Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Projeleri Uygulama Standartları

Yayınlandı: 07 Aralık 2007 / Elektrik Proje
TMMOB    ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

 

ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR PROJELERİ UYGULAMA STANDARTLARI


 

 1. Elektrik ve elektronik iç tesisat uygulama projeleri, yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik ve EMO proje standartlarına uygun olarak hazırlanacaktır.

   

 2. Projelerde kullanılacak tüm malzemelerin zorunlu standartlara uygun olacağı ve uygulamaprojelerinin yapımında;

  a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi,

  b) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği,

  c) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,

  d) Asansör Yönetmeliği,

  e) Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,

  f) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Elektrik Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları,

  g) TEDAŞ Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği,

  h) EMO Transformatör Merkezleri Yapımında Dikkat Edilecek Esaslar,

  i) Anma Gerilimleri 1 kV.’un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesislerinin Kurulması için Yönetmelik,

  j) Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi,

  k) Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği,l) Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği,m) TSE Paratoner Yönetmeliği,

  n) TSE Yangın Yönetmeliği,

  o) EMO Yüksek Yapılar Yönetmeliği,

  p) EMO Ortak Anten TV / R ve Kablo TV / R Dağıtım İç Tesisat Yönetmeliği,

  q) Türk Telekom A.Ş. Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesi,

  r) Diğer Özel Sistemlere ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uyulacaktır.
   

   

 3. Projeler, imar yönetmeliğine uygun onaya sunulacak, mimari proje ölçeklerinde hazırlanacak,ölçek proje düzenlemesine uygun değilse büyütülebilecek veya açıklayıcı detaylar verilecektir.

   

 4. Proje ölçekleri, mimari planlara uygun olacak ve en azından aşağıdaki ölçeklere uyulacaktır.

  a) Vaziyet Planları : 1/1000

  b) Kat Planları : 1/50

  c) Ayrıntılar : 1/20

   

 5. Projelerde EMO tarafından belirlenen semboller kullanılacaktır. Liste dışı sembol kullanıldığında mutlaka açıklama listesi verilecektir.

   

 6. Projelerde mimari planlar 0.2 mm, kuvvetli akım kolon hatları 0.6 mm, linyeler 0.4 – 0.5 mm,zayıf akım hatları 0.2 – 0.3 mm, kalınlıkta çizgi ile çizilecek, eğer autocad ile çizim yapılmamış ise bütün yazılarda şablon kullanılacaktır.

   

 7. Kat planlarında, birbirinin aynı olan katlar için tek plan verilebilecektir. Ancak normal kat giriş katın aynı olsa bile ayrıçizilecektir. Simetrik bölümler tam olarak gösterilecektir.

   

 8. Kat planları üzerinde iletken kesitleri ve sayıları ile boru çapları belirtilecektir. Açıklamalar kısmında standart boru çapları ve içinden geçebilecek iletken kesitlerinin belirtilmesi durumunda, ayrıca boru çaplarının belirtilmesine gerek yoktur.

   

 9. Betonarme kirişlerin yanına zorunlu kalınmadıkça buat ve ek kutusu konulmayacaktır.

   

 10. Özellikle baca, kolon, şaft ve ışıklık gibi mimari ayrıntılar projede belirtilecek, baca ve baca çevresinden tesisat geçirilmeyecektir. Banyo ve mutfak gibi bölümlerdeki yerleşim kat planlarında gösterilmeli ve ıslak hacimlerde kullanılacak buat ve anahtarlar ıslak hacim dışında olmalıdır. Zorunlu durumlarda, özel sızdırmazlığı sağlanmış buat ve ek kutuları kullanılacaktır.

   

 11. Bir buata en çok 4 bağlantı ucu gelebilecek, bu sayı aşıldığında kare buat veya ek kutusu konulacaktır.

   

 12. Projelerde kullanılan tüm elemanların yerleri tam olarak belirtilecek ve en azından aşağıdaki standartlara uyulacaktır;

  a) Anahtarlar, 110 cm. yukarda,

  b) Prizler, zeminden 40 cm. yukarda,

  c) Aplikler, zeminden 190 cm. yukarda,

  d) Tablolar, zeminden 200 cm. yukarda,<
  e) Buatlar, zeminden 220 cm. yukarda,

  f) Yukarıdaki elemanlar, kapılardan 30 cm, duvar birleşim noktalarından ve pencerelerden 50cm. uzakta olacaktır.</BR<
  <

   

 13. Projelerde kullanılan tüm pano ve dağıtım kutuları, özel harf ve yazılarla kodlandırılacaktır.

   

 14. Projelerde, yatay planlar yanında her sistem için ayrı ayrı tek hat şemaları verilecektir.

   

 15. Projeler hazırlanırken, iç mimari tasarıma ve mekanik tesisat yerleşimine dikkat edilecektir.

   

 16. Tesisatın ne şekilde yapılacağı, mahallin özelliğine uygun bir koruma sınıfında yapılacaktır.

   

 17. Konut projelerinde, kuvvetli ve zayıf akım aynı pafta üzerinde gösterilebilir. Ancak kapsamlı yapılarda zayıf akım ve kuvvetli akım projeleri ayrı paftalara çizilecektir.

   

 18. Projelerde iletken renk kodları aşağıdaki şekilde belirtilmek zorundadır;

  a) Üç fazlı sistemlerde; Koruma iletkeni yeşil bantlı – sarı, nötr iletkeni açık mavi, faz iletkenleri TSE Standartlarına uygun olarak R – gri, S – siyah, T – kahverengi seçilecektir.

  b) Üç fazlı sistemin devamı durumundaki bir fazlı sistemde, faz iletkeni gri veya kahverengi seçilecektir.

  c) Özel durumlarda ise, kullanılan iletken renkleri tanımlanacaktır.

   

 19. Basit yapılar dışındaki 200 m2 ’den büyük yapılarda, yangın ihbar sistemi projelendirilecektir.

   

 20. Kat tabloları girişinde, 30 mA. eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılacaktır. Ana tabloda ise 300 mA. eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılacaktır. Kesme kapasitesi imalat sınırını aştığı durumlarda, ana tablo yükleri bölünerek 300 mA. eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılacaktır.

   

 21. Sayaç tabloları, katlarda aynı mahalde ve bir arada olacaktır. Bina genel kullanımına yönelik ayrı bir sayaç ve sayaç tablosu olacak, ortak amaçlı kullanılan tüm tesisat bu tablodan beslenecektir. Projelerde sayaç panosu detayı verilecektir.

   

 22. Bina ana beslenme hattının kesiti ve cinsi, yaklaşık uzunluğu, besleneceği direk no ’su gibibilgiler projede belirtilecektir.

   

 23. Ortak çatılı ve birden fazla girişi olan binalar bir noktadan beslenecektir.

   

 24. Yapı bağlantı hattı kesiti, gerilim düşümü ve akım yoğunluğu kontrolü yapılarak tespit edilecektir. Ancak, konutlar için bu kesit bakır iletken olması durumunda en az 6 mm2 ,alüminyum iletken olması durumunda ise en az 10 mm2 olmalıdır.

   

 25. Aydınlatma ve priz linyeleri ayrı ayrı olacaktır. Kolon linye hatları, tablolardan çıkış sırasına uygun olarak numaralandırılacak ve uzun hatlarda linye numaraları yanına beslendikleri tablo kodu da yazılacaktır.

   

 26. Aydınlatma ve priz linyeleri ile priz sortileri en az 2.5 mm² kesitinde bakır iletkenle tesis edilecektir. Bütün prizler, toprak hatlı olacaktır. Banyolarda en az iki (çamaşır makinası ve elektrikli şofben gücüne uygun), mutfakta ise en az üç bağımsız priz linyesi (bulaşık makinası, elektrikli fırın ve elektrikli su ısıtıcısı gücüne uygun) olacaktır. Prizlerin kullanma amacı ve güçleri belirtilecek, kullanma amacı belli olmayan priz güçleri bir fazlı priz için en az 300 watt,üç fazlı priz için en az 600 watt kabul edilecektir. Priz linyelerine en çok yedi priz bağlanabilecek, ancak priz güçleri toplamı 2000 VA.’yı geçemeyecektir.

   

  1. 27. Projelerde, Proje ve Teknik Uygulama Sorumlusu ve yapı ile diğer bilgilerin bulunduğu kapak, vaziyet planı, semboller listesi, açıklamalar, tablo yükleme cetvelleri, gerilim düşümü

    

  2. akım yönünden kesitlerin incelenmesi veya aydınlatma hesapları, tablo açılımları, kolon şemaları, sayaç panosu detayı, keşifler ve gerekçe raporunu kapsayacaktır.

    

 27. İşyerleri ve atölyelerde, aydınlatma için birden fazla florensan kullanılan bölümlerde,kamaşma olayının en az düzeye indirilmesi için üç fazlı besleme yapılmalıdır.

   

 28. Kompanzasyon yapılmayan tesislerde, gaz deşarjlı lambaların (floresan, sodyum ve civa buharlı v.b.) kullanılması durumunda, ampul başına gerekli kapasitede kondansatör paralel bağlanacak veya kondansatörlü balast kullanılacaktır.

   

 29. Lambadan lambaya geçiş yapılması durumunda, gerekçesi belirtilecek ve uygun klemensle bağlantı sağlanacaktır.

   

 30. Tabloların yükleme cetvelleri, yüklerin özelliklerini, sorti cins ve sayılarını, linye güçlerini,sigorta cins ve kesme kapasitelerini ve gerekli diğer bilgileri kapsayacaktır.

   

 31. Projelerde, ana besleme, kolon, en uzun ve en yüklü linye hattı için gerilim düşümü hesabı yapılacaktır. İletken kesitleri, ayrıca akıma göre kontrol edilecektir. Ana besleme hattı ve kolon hatları için, talep faktörleri dikkate alınacak ve gerilim düşümü talep faktörüne göre hesaplanacaktır.

   

 32. Bölümlerin özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre aydınlatma hesabı yapılacak, enerji tasarrufu açısından da değerlendirilerek armatürlerin cins ve güçleri seçilerek kat planları üzerinde gösterilecektir. Basit yapılar için, aydınlatmada en az 12 watt/m² esas alınacaktır.

   

 33. Kolon hatlarının katlar arasındaki iniş ve çıkış noktaları, açık olarak belirtilecektir.

   

 34. Kolon şeması, mimari kat sayısına uygun olarak çizilecek, tabloların isimleri, güçleri, sigorta ve şalter anma değerleri, ana tablodan itibaren kolon hattı uzunluğu, kesiti ve cinsi ile anatabloda hangi faza bağlı olduğu ve sayaç anma akımları belirtilecektir.

   

 35. Tabloların giriş ve çıkışlarında yük akış yönüne göre önce şalter, sonra sigorta kullanılacaktır.

  a) Şalterlerin hareketli kontakları, açık durumda ve enerjisiz olacaktır.

  b) Kat tabloları ana kesicisi, faz – nötr kesmeli olacaktır.

  c) Kalorifer dairesinde aydınlatma ve kuvvet tesisatı tam olarak gösterilecektir.

  d) Hidrofor motoru, anma gücü ve kumanda şekli projede gösterilecektir.

   

 36. Asansör projeleri, Asansör Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanacaktır. Ancak, kuvvetli akım projelerinde asansörler ve asansör makina daireleri ile ilgili aşağıdaki noktalara dikkat edilecektir;

  a) Asansör tablosu detayı, besleme hattı ve makine dairesi ile kuyu aydınlatması projede gösterilecektir.

  b) Makina dairesinde en az bir ışık sortisi ve bir topraklı priz bulunacak ve bu sortiler müşterek tablodan bağımsız çekilecek bir linyeden beslenecektir. Asansör besleme hattı kesiti asansörün güç ve kapasitesine göre hesaplanacaktır. Bu kesit en az 4 x 6 mm2 olacak ve çıkışı müşterek tablodan uygun bir şalter ile yapılacaktır. Asansör dairesi tesisatı etanj olacaktır. Asansör topraklama hattı asansör kumanda panosuna kadar bağımsız bir hat olarak çekilecektir.

  c) Asansör ön projeleri; Asansör trafik hesabı, kuyu yerleşim planı, kuyu dikine kesitleri, asansör makina dairesi planı, asansör motor gücü hesabı, asansör makina dairesi ve kuyu içi aydınlatmaları, asansör tablosu kolon hattı hesabıile binaya gelecek statik ve dinamik yüklere ilişkin mukavemet hesaplarını kapsayacaktır.

   

 37. Telefon tesisatı projeleri, Türk Telekom A.Ş. Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesine uygun olarak hazırlanacaktır. Bu projelerde aşağıdaki noktalara dikkat edilecektir;

   

  1. 39. Bina girişine, binadaki toplam telefon sortisine yetecek kapasitede ve % 20 yedek hat bağlantısına uygun Bina Telefon Dağıtım Kutusu (BTDK) konulacaktır. BTDK ile dış telefon bağlantısı için bina çıkışına kadar içinde kılavuz tel olan boş boru bırakılacaktır.v Konutlarda en az iki, işyerlerinde en az üç adet telefon sortisi olacaktır. Kat Telefon Dağıtım Kutusu (KTDK) ile BTDK arasına çekilecek kablo, kattaki toplam telefon sortisi sayısının % 20

    

  2. fazlası kapasitede olacaktır. KTDK, o kattaki toplam telefon sortisi sayısından % 20 fazla telefon sortisi bağlantısına uygun olacaktır.

    

 38. Yapı içi TV / R Tesisatı projeleri, “EMO Ortak Anten TV / R ve Kablo TV / R İç Tesisat Yönetmeliği” ne uygun olarak hazırlanacaktır. Bu projelerde aşağıdaki noktalara dikkat edilecektir;

  a) Tesisat bağımsız abonelendirme ye uygun olarak, her konuta bağımsız hat düşünülerek projelendirilecektir. Her konutta en az bir TV / R prizi olacaktır. Konut içinde birden fazla TV /R prizi olması durumunda, konut içinde dağıtıcı (tapoff) kullanılacaktır. Bina girişinde TT ‘nin bağlantı yapması için, Bina Kablo TV Bağlantı Kutusu konulacaktır. Bu kutu ile dış Kablo TV bağlantısı için, bina çıkışına kadar içinde kılavuz tel olan boş boru bırakılacaktır. Bu kutu,binadaki toplam abonelere yetecek sayıda çıkışa ve % 20 yedek kapasiteye sahip olacaktır.

  b) Çok aboneli ve çok katlı binalarda, bina ana girişindeki dağıtım kutusu dışında katlarda da aynı özellikte ara dağıtım kutuları kullanılacaktır.

   

 39. Diğer zayıf akım projeleri yapılırken, ilgili ulusal (varsa) ve uluslararası standartlara uyulacaktır.

   

 40. Bilgisayar ve yazılımla ilgili hizmetler, Bilgisayar Mühendisleri ‘nce yürütülecektir.

   

 41. YG projelerinde hazırlanacak dosyalar içinde, aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunacaktır;

  a) Raporlar (ana fihrist, SMM-BT Belgeleri, Enerji İzin Yazısı, Proje Açıklama Yazısı),

  b) Hesaplar (Tarfo Gücü Hesabı, Kompanzasyon Hesabı, Kısa Devre Hesabı, Kablo ve Bara Kesit Hesabı, YG Direk Seçim Cetveli, AG Gerilim Düşümü Hesapları ve Kablo ve Bara Kesit Hesabı, Direk Vektör Diyagramları Hesabı ve/veya Çizimleri, Özel Tip Trafo Binası iseBetonarme Statik Hesabı),

  c) Keşifler (YG Keşif Özeti, Trafo Postası Keşif Özeti, AG Keşif Özeti, Konpanzasyon Keşif Özeti),

  d) Planlar (Vaziyet Planı, ENH Güzergah Planı, ENH Profili ve Sehim Şablonu, YG-AG Tek Hat Şeması ve Şebeke Planları, Trafo Binası Mimari ve Elektrik Yerleşim Planları),

  e) Tip Proje ve Şartnameler (Elektrik Dağıtım Tesisler Genel Teknik Şartnamesi, Seksiyoner Direği Tip Projesi, Trafo Direği veya Binası Tip Projesi, ENH Tip Projesi, AG-YG Tip Projeleri).

   

 42. Generatör Projeleri: Hazırlanacak genaratör projelerinde aşağıdaki bilgi ve belgeler olacaktır;

  a) Ana fihrist,

  b) SMM-BT Belgeleri,

  c) Açıklama raporu,

  d) Generatör güç hesabı,

  e) Keşifler,

  f) Vaziyet planı,

  g) Yerleşim planı,

  h) Kutuplu şema,

  i) Generatör ve generatöre ait imalatçı firma tarafından verilen dökümanlar,

  j) Şartnameler (Sabit Tip Dizel Alternatör Grubu Malzeme ve Montaj Teknik Şartnamesi).

  k) Generatör projeleri hazırlanırken, 02.09.1988 tarih ve 19917 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan "Elektrik Enerjisi İmdat Grupları ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat Yönetmeliği" ninilgili maddelerine uyulacaktır.

   

 43. Projelerde "Tüm malzemeler, en az TSE Belgesine sahip olacaktır" ifadesi yazılacak ve projeye aşağıdaki Yasa ve Yönetmeliklere uyulacağı ifadesi eklenecektir;

  a) 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı Yasa ile değişik 6235 sayılı TMMOB Yasası,
  b) 3194 sayılı İmar Yasası,
  c) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası,
  d) 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Yasa,
  e) EMO Tüzüğü ve ilgili Yönetmelikleri.

Reklamlar
yorum
 1. Unknown dedi ki:

  Hi,Do you have used LCDs, used flat screens and secondhand LCDs? Please go here:www.sstar-hk.com(Southern Stars).We are constantly buying re-usable LCD panels and working for LCD recycling.The re-usable panels go through strictly designed process of categorizing, checking, testing, repairing and refurbishing before they are re-used to make remanufactured LCD displays and TV sets.Due to our recent breakthrough in testing and repairing technology of LCD, we can improve the value for your LCD panels.
  Contact Us
  E-mail:sstar@netvigator.com
  website:www.sstar-hk.com[d

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s